Cognos Insight for VNUNI: Inventory Dashboard (Phân tích hàng tồn kho)


Dashboard cho nhà quản trị một cách nhìn bao quát về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, nắm bắt được thông tin nhanh chóng, chính xác để đưa ra các quyết định quản trị thông minh.

Với dữ liệu từ phần mềm bán hàng VNUNI, Cognos Insight sẽ là công cụ hoàn hảo để bạn thiết kế các dashboard cho các nhà quản trị.

Cognos for VNUNI: Inventory Dashboard (Quản trị kho hàng)

Inventory Dashboard for VNUNI với các phân tích sau:

  • Giá trị và số lượng tồn kho hiện tại theo mỗi dòng sản phẩm.
  • Biến động tồn kho qua các tháng trong năm.
  • Tỷ trọng tồn kho hiện tại của mỗi dòng sản phẩm.
  • So sánh tồn kho của mỗi dòng sản phẩm trong mỗi kho.
  • Cho phép Drill down/Drill up để xem chi tiết/tổng hợp sản phẩm trong mỗi dòng sản phẩm.
  • Filter năm, kho cần xem số liệu.

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng