Danh mục kho hàng


1. Chức năng
Đối tượng “Kho hàng” được sử dụng trong chương trình có thể là những nơi mà doanh nghiệp quản lý hàng hóa như kho hàng, cửa hàng hay một đại lý cần theo dõi nhập xuất tồn về hàng hóa. Chức năng danh mục “kho hàng” cho phép người dùng thêm một kho hàng mới, xóa bỏ hay sửa thông tin về một kho hàng đã có trong hệ thống. Bên cạnh đó, người dùng có thể theo dõi được tức thời về bảng kê Nhập-Xuất-Tồn của hàng hóa trong kho hàng.

2. Thao tác
Vào “Danh mục kho hàng”, chọn “Thêm mới” (Ctrl+N). Màn hình thêm mới kho hàng được hiện ra.

Nhập các thông tin bắt buộc như “Số thứ tự”, “Mã kho”, “Tên kho”. Các thông tin “Địa chỉ”, “Điện thoại”,… có thể điền sau.

Chọn “Ghi lại” (Ctrl+S) để lưu thông tin kho hàng vừa tạo, hoặc chọn “Thêm mới” (Ctrl+N) để tạo tiếp kho mới.

 

Danh mục kho hàng
Màn hình thêm mới kho hàng

Có thể xem lại thông tin hàng hóa ngay trong danh mục kho hàng.

Chọn kho hàng cần xem, kích đúp mở kho hàng lên sau đó tích vào tab thứ 2. Hàng hóaSau đó người dùng nhấn Ctrl+F để tìm kiếm mã hàng cần xem. Kích đúp chuột để xem thông tin của mã hàng đó

Theo dõi tồn kho của hàng hóa trong danh mục hàng hóa
Theo dõi tồn kho của hàng hóa trong danh mục hàng hóa

 

Bài viết liên quan

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng