Danh mục nhà cung cấp


Chức năng: “Nhà cung cấp” là những doanh nghiệp hoặc cá nhân cung cấp hàng hóa cho một cá nhân, doanh nghiệp, cửa hàng, xưởng… “Nhà cung cấp” trong hệ thống là những người tham gia giao dịch bán hàng với doanh nghiệp và có đối tượng công nợ.

Danh mục này cho phép người dùng có thể quản lý thông tin chi tiết, lịch sử giao dịch của “Nhà cung cấp” và phân tích được doanh số mua của “Nhà cung cấp” đó chi tiết theo từng tháng của từng năm.

Danh mục nhà cung cấp
Danh mục nhà cung cấp

Thông tin chi tiết về “Nhà cung cấp”:

– Số thứ tự: Khóa chính của “Nhà cung cấp”, thông tin này do chương trình tự sinh ra, có giá trị tăng dần, có tính duy nhất và là thông tin bắt buộc phải nhập.

– Mã NCC: Mã của “Nhà cug cấp”, mã này do người dùng đặt, là thông tin bắt buộc và người dùng không được phép nhập trùng nhau. Nếu người dùng nhập trùng “Mã NCC” thì chương trình sẽ đưa ra cảnh báo người dùng không được nhập trùng “Mã NCC”.

– Tên NCC: Tên đầy đủ của “Nhà cung cấp”. “Tên NCC” do người dùng đặt và là thông tin bắt buộc phải nhập.

– Nhóm NCC: Nhóm của “Nhà cung cấp” hiện thời. Thông tin “Nhóm NCC” được lấy ra từ danh sách “Nhóm đối tác kinh doanh” thuộc loại đối tác là “Nhà cung cấp”

– Địa chỉ: Địa chỉ liên lạc chính xác của “Nhà cung cấp”.

– Điện thoại, Fax: Số điện thoại, số fax liên lạc của “Nhà cung cấp”

– Email: Hòm thư điện tử của “Nhà cung cấp”, chứa tất cả thư điện tử của cá nhân, doanh nghiệp gửi đến “Nhà cung cấp” và “Nhà cung cấp” gửi cho cá nhân, doanh nghiệp.

– Website: Trang web của “Nhà cung cấp”, chứa các thông tin, chính sách của “Nhà cung cấp”

– Mã số thuế: Mã đăng ký thuế của “Nhà cung cấp” là các doanh nghiệp, mỗi “Nhà cung cấp” có một “Mã số thuế” khác nhau.

– Người liên hệ: Tên người liên hệ của “Nhà cung cấp” với các cá nhân, doanh nghiệp.

– Ghi chú: Thông tin ghi chú về “Nhà cung cấp” đang được thêm mới.

– Dư nợ: Số tiền hiện thời doanh nghiệp còn nợ chưa thanh toán với “Nhà cung cấp”, số tiền này được tổng hợp từ những giao dịch chưa thanh toán của doanh nghiệp với “Nhà cung cấp” hiện thời. Khi ở trạng thái “Thêm mới”, “Dư nợ” sẽ được bỏ trống, người dùng không thể nhập “Dư nợ” của “Nhà cung cấp” hiện thời vì “Nhà cung cấp” này đang được “Thêm mới” và chưa có giao dịch được thiết lập.

 XEM LỊCH SỬ GIAO DỊCH CHI TIẾT CỦA MỘT NHÀ CUNG CẤP

Tại thông tin chi tiết của một Nhà Cung Cấp trong danh mục quản lý Nhà Cung Cấp chúng ta có thể theo dõi được tất cả các hoạt động kinh tế phát sinh có liên quan đến Nhà Cung Cấp đó:

  • Theo dõi được tất cả các đơn hàng mua (PO) của Nhà Cung Cấp đó.
  • Theo dõi được tất cả lịch sử mua hàng theo từng chứng từ phát sinh của Nhà Cung Cấp đó.
  • Theo dõi lịch sử trả lại hàng cho Nhà Cung Cấp đó
  • Theo dõi tình hình thanh toán cho Nhà Cung Cấp theo chi tiết từng chứng từ Chi tiền
  • Review nhanh các mặt hàng đã mua (giao dịch) với Nhà Cung Cấp.
  • …..
Lịch sử đơn đặt hàng với nhà cung cấp
Theo dõi lịch sử đơn đặt hàng với NCC
Lịch sử nhập mua hàng
Theo dõi lịch sử nhập mua hàng với NCC
Lịch sử thanh toán với nhà cung cấp
Lịch sử thanh toán với nhà cung cấp
Danh sách hàng hóa mua của nhà cung cấp
Danh sách hàng hóa mua của NCC
Lịch sử nhà cung cấp
Tổng hợp lịch sử giao dịch với NCC

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH MUA HÀNG CỦA NHÀ CUNG CẤP THEO THÁNG

Phân tích tình hình mua hàng
Phân tích tình hình mua hàng

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng