Danh mục nhân viên


Chức năng: “Nhân viên” là những người làm việc trong một doanh nghiệp, nhà máy, xưởng… “Nhân viên” trong hệ thống tham gia vào giao dịch bán hàng trong chương trình.

Danh mục này cho phép người dùng có thể quản lý thông tin chi tiết, lịch sử giao dịch của “Nhân viên”, “Chính sách hoa hồng” áp dụng đối với từng nhân viên và phân tích được doanh số bán hàng của “Nhân viên” đó chi tiết theo từng tháng của từng năm.

Danh mục nhân viên
Danh mục nhân viên

Thông tin chi tiết về “Nhân viên”:

– Số thứ tự: Khóa chính của “Nhân viên”, thông tin này do chương trình tự sinh ra, có giá trị tăng dần, có tính duy nhất và là thông tin bắt buộc phải nhập.

– Mã nhân viên: Mã của “Nhân viên”, mã này do người dùng đặt, là thông tin bắt buộc và người dùng không được phép nhập trùng nhau. Nếu người dùng nhập trùng “Mã nhân viên” thì chương trình sẽ đưa ra cảnh báo người dùng không được nhập trùng “Mã nhân viên”.

– Tên nhân viên: Tên đầy đủ của “Nhân viên”. “Tên nhân viên” do người dùng đặt và là thông tin bắt buộc phải nhập.

– Ngày sinh: Ngày sinh của nhân viên gồm hai chữ số ngày sinh, hai chữ số tháng sinh và bốn chữ số năm sinh (ví dụ: 27/06/1986).

– Nhóm nhân viên: Nhóm của “Nhân viên” hiện thời. Thông tin “Nhóm nhân viên” được lấy ra từ danh sách “Nhóm đối tác kinh doanh” thuộc loại đối tác là “Nhân viên”

– Địa chỉ thường trú, địa chỉ tạm trú: Địa chỉ thường trú, tạm trú của “Nhân viên”.

– Số chứng minh thư, ngày cấp, nơi cấp: Số chứng minh thư của nhân viên, ngày và nơi cấp chứng minh thư đó.

– Điện thoại cố định, di động: Số điện thoại cố định và số di động của “Nhân viên”

– Email: Hòm thư điện tử của “Nhân viên”, chứa tất cả thư điện tử của “Nhân viên”.

– Ghi chú: Thông tin ghi chú về “Nhân viên” hiện thời.

Lịch sử giao dịch của nhân viên
Lịch sử giao dịch của nhân viên
Danh sách mặt hàng nhân viên bán
Danh sách mặt hàng nhân viên bán
Phân tích doanh số bán hàng theo nhân viên
Phân tích doanh số bán hàng theo nhân viên

VNUNI Support Team

 

 

Hỗ trợ khách hàng

"Tôi đã tìm hiểu rất kĩ khá nhiều đối tác cung cấp phần mềm bán hàng uy tín trên thị trường, và cuối cùng chúng tôi chọn phần mềm bán hàng của Công ty Cổ phần VNUNI làm giải pháp quản lý cho Siêu thị Ngọc Xuân. Phần mềm bán hàng VNUNI đã hỗ trợ rất nhiều trong công việc quản lý kinh doanh của chúng tôi."

Ông Lê Tuyển

Siêu Thị Ngọc Xuân - TP. Cao Bằng