Tạo nhóm quản lý mô hình . Và Upload mô hình lên hệ thống.

Nguồn : https://vnuni.vn/