Chúng ta sẽ tiến hành cài đặt hệ quản trị cơ sở dữ liệu Mysql để tiến hành thực hành cho khóa học SQL cơ bản.

Nguồn : https://vnuni.vn/