Đĩa khiển quân vị và bệ lướt đa năng độ chuẩn đạt tới 99,999%

Nguồn : https://vnuni.vn/