chương trình kết hợp giửa cách tạo menu bằng cách nhấn bằng số mà ta cài đặt hoặc chon bằng phím lên xuống enter trong thư viện console, thân chương trình chỉ là tạo struct đơn giản bao gồm các thuộc tính mà một trường học thường có! +_+

Please contact me by…
email: [email protected]
if you want to have project!

Nguồn : https://vnuni.vn/