GALAXY-DMS là giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối hàng hóa. Hệ thống bao gồm tất cả các nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý tại nhà phân phối: Quản lý đơn hàng, kiểm soát đơn hàng, In đơn hàng, tổng hợp đơn hàng tạo phiếu tổng hợp xuất kho, giao hàng đến đại lý, kiểm soát tồn kho, kiểm soát công nợ…
Đăng ký tại:

Nguồn : https://vnuni.vn/