Học CEO toàn diện | Chuyên đề setup tài chính – Bài 02: VỐN KINH DOANH
Khóa học Setup tài chính (CFO):
Toàn khóa CEO toàn diện:

Nguồn : https://vnuni.vn/