Tập huấn kê khai các biểu mẫu tờ khai theo TT80/2021 của Tổng Cục Thuế.
BÀI GIẢNG HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ THEO THÔNG TƯ 80/2021/TT-BTC CỦA BÀ LÊ THỊ DUYÊN HẢI – VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI TỔNG CỤC THUẾ. (nguồn TCT)

Nguồn : https://vnuni.vn/