Theo một nghiên cứu thống kê gần đây, năng suất lao động Việt Nam chỉ bằng 1/30 Singapore, thua cả Thái Lan, Indonesia, thấp …

Nguồn : https://vnuni.vn/