◼ Thiếu công cụ làm việc và trao đổi chung dẫn tới khó kiểm soát CÔNG VIỆC & THÔNG TIN từ công trường đến văn phòng và ngược lại

◼ Thiếu công cụ đo lường tự động dẫn tới quản lý không chủ động theo dõi được tiến độ. Phụ thuộc vào các báo cáo HIỆN TRƯỜNG được gửi máy móc qua hàng chục group chat, gmail

◼ Thiếu công cụ trực quan hóa luồng công việc dẫn tới việc TRUY VẾT LỖI phát sinh phải thực hiện thủ công (gọi điện, tổ chức cuộc họp khẩn cấp,…)

◼ Thiếu công cụ xét duyệt và tổng hợp đề xuất (mua vật tư, vật liệu,…) tự động dẫn tới bài toán THẤT THOÁT gặp khó khăn do không kiểm soát được hạn mức

Tình trạng này tiếp tục diễn ra sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu suất và chất lượng của toàn bộ dự án trong doanh nghiệp. Chính vì vậy, hơn 7000 doanh nghiệp trong đó có rất nhiều doanh nghiệp thuộc lĩnh. Cùng lắng nghe chia

Nguồn : https://vnuni.vn/