Đây là đồ án quản lý bán hàng trên winform với mô hình 3-layer.
Link đồ án ( file bak các bạn giải nén ra sẽ có nhé):

Music: TonyZ – Road So Far

Nguồn : https://vnuni.vn/