Mô hình Ngôi nhà quản trị chiến lược theo quan điểm của Thanhs giúp Doanh nghiệp hình dung dễ dàng các vấn đề cần thực thi trong quản trị doanh nghiệp. Trong bài giảng này chuyên gia Đặng Thanh Vân cũng giải thích chi tiết lộ trình chiến lược và lý do sắp xếp lộ trình chiến lược và hoạt động quản trị.

Đây là một phần trong buổi Cố vấn huấn luyện đồng hành của chương trình ASA1YEAR dành cho nhà Quản lý, Lãnh đạo do Chuyên gia Đặng Thanh Vân trực tiếp cố vấn hàng tuần.

Thông tin chi tiết khoá cố vấn huấn luyện:

Nguồn : https://vnuni.vn/