Khánh Trình Đỗ
mô hình nhà kho thu nhỏ nhỏ của bác quản lý ở trang trại

Nguồn : https://vnuni.vn/