Chia sẻ mô hình quản lý phòng kinh doanh trong xây dựng kênh phân phối. Chia sẻ từ Nguyễn Ngọc Thành 7 năm kinh nghiệm phát triển hệ thông đại lý .

source