Phần mềm quản lý khách hàng/ học viên cho trung tâm đào tạo bằng Google Sheet, App Ứng dụng | CRM Google Sheet

Link Demo:

Hệ thống CRM Academy này áp dụng quản lý cho nhiều địa điểm/cơ sở trung tâm ở các địa điểm khác nhau.

Về tính năng hệ thống
– Admin
+ Quản lý tài khoản
+ Quản lý cấu hình hệ thống
+ Quản lý Lớp Học
+ Quản lý Khoá Học
+ Quản lý Công Nợ
+ Quản lý Học Viên
+ Quản lý Giảng Viên

– Đối với Sale (Nhân viên tuyển sinh)
+ Quản lý Công Nợ
+ Quản lý Học Viên
+ Quản lý Giảng Viên

– Học Viên
– Giảng Viên

Về nền tảng hệ thống xây dựng, hệ thống CRM cho trung tâm đào tạo được phát triển trên 2 nền tảng:
– Google Sheet
– Appsheet

…….
Để được hỗ trợ demo sản phẩm, trải nghiệm
Hotline/Zalo: 0914038286
Web: crmgsheet.online

Nguồn : https://vnuni.vn/