DocPro là một hệ thống được sử dụng để thu nhận, quản lý, lưu trữ và phân phối toàn bộ thông tin phi cấu trúc của tổ chức tới người dùng , tới các ứng dụng khác và tới các quy trình nghiệp vụ của tổ chức đó.

Nguồn : https://vnuni.vn/