Trong thời gian qua, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm, chú trọng đến các phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư đã phát huy rất có hiệu quả việc xây dựng mảnh đất quê hương, có sự chung sức, đồng lòng của người dân. Bên cạnh đó, công tác quản lý và phát huy vai trò các mô hình tự quản tại các khu dân cư đã ngày càng đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp có sức lan tỏa trong cộng đồng. Ghi nhận được thực hiện tại huyện Phú Lương.

Nguồn : https://vnuni.vn/