Sử dụng phần mềm miễn phí tại

Hướng dẫn sử dụng chức năng lập Giao dịch Chi tiêu trên phần mềm Quản lý Tài chính và Kinh doanh vMoney

– Lập giao dịch khi có phát sinh Chi tiêu hàng ngày
– Lập giao dịch Chi tiêu – Mua hàng trả góp
– Sử dụng Quỹ Tín dụng & Ghi nợ

Nguồn : https://vnuni.vn/