(VTC14) -Một mô hình quản lý lũ tổng hợp theo lưu vực sông đã nâng cao năng lực lập kế hoạch và thực hiện quản lý lũ lụt tổng hợp từ cấp tỉnh đến thôn xóm. Trên cơ sở cân đối giữa phát triển bền vững và phòng chống rủi ro lũ lụt. Tối ưu hóa lợi ịch từ đồng bằng ngập lụt, nhằm đảm bảo an toàn sinh kế, giảm nghèo.

Nguồn : https://vnuni.vn/